Slide1מחלבת כמלה היא מחלבת חלב נאקות היחידה בישראל, עם רישיון עסק ממשרד הבריאות. הרישיון הוענק למחלבה לאחר שעמדה בתקן היצור המחמיר HACCP.
לשם קבלת התקן ממשרד הבריאות, בוצע סקר שיטתי שאפיין את כל שלבי הייצור שעל פיו נוסחו מה הן נקודות הבקרה הקריטיות. לאחר מכן נקבעו האמצעים לניטור התהליך ותיעודו על ידי המחלבה. מחלבת חוות כמלה היא הראשונה שמייצרת חלב נאקות בישראל. החלב שונה מכל סוגי החלב המאושרים בישראל (חלב עיזים, פרות וכו') לפי כך משרד הבריאות נקט משנה זהירות לאורך כל התהליך, ונדרש זמן רב יותר לקבלת הרישוי (יחסית למחלבות "רגילות").
קצת על HACCP :
HACCP הינה אוסף של סטנדרטים בינ"ל שנוגעים למזון, יצור מזון. מטרת השיטה להבטיח שהמזון שמגיע לצרכן יהיה בטוח לשימוש. עקרונות השיטה אומצו ע"י ארגון הבריאות העולמי (WHO) בוועדה שאחראית על התקן (Codex Alimentarius Commission) בה חברות 186 מדינות והאיחוד האירופי.
שיטת HACCP עומד בתקני האיכות הבינ"ל ISO 9000:2000 המהווה סידרה של תקני איכות בינלאומי הכוללים נהלים והנחיות לאבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון בכל תחום בתעשייה ובמתן שירותים.